js加减乘除丢失精度问题解决方法

在javascript中,当你使用小数进行加减乘除运算时,你会发现,所得到的结果有时后面带有长长的一段小数,使运算变得复杂,并且影响计算结果。上网查询了一下原因,大致如下:在javascript中,带小数的数据运算时总会出现好多位小数.这是因为在javascript中浮点数的计算是以2进制计算的。
解决办法:
/**
* 加法运算,避免数据相加小数点后产生多位数和计算精度损失。
*
* @param num1加数1 | num2加数2
*/
function numAdd(num1, num2) {
var baseNum, baseNum1, baseNum2;
try {
baseNum1 = num1.toString().split(".")[1].length;
} catch (e) {
baseNum1 = 0;
}
try {
baseNum2 = num2.toString().split(".")[1].length;
} catch (e) {
baseNum2 = 0;
}
baseNum = Math.pow(10, Math.max(baseNum1, baseNum2));
return (num1 * baseNum + num2 * baseNum) / baseNum;
};
/**
* 加法运算,避免数据相减小数点后产生多位数和计算精度损失。
*
* @param num1被减数 | num2减数
*/
function numSub(num1, num2) {
var baseNum, baseNum1, baseNum2;
var precision;// 精度
try {
baseNum1 = num1.toString().split(".")[1].length;
} catch (e) {
baseNum1 = 0;
}
try {
baseNum2 = num2.toString().split(".")[1].length;
} catch (e) {
baseNum2 = 0;
}
baseNum = Math.pow(10, Math.max(baseNum1, baseNum2));
precision = (baseNum1 >= baseNum2) ? baseNum1 : baseNum2;
return ((num1 * baseNum - num2 * baseNum) / baseNum).toFixed(precision);
};
/**
* 乘法运算,避免数据相乘小数点后产生多位数和计算精度损失。
*
* @param num1被乘数 | num2乘数
*/
function numMulti(num1, num2) {
var baseNum = 0;
try {
baseNum += num1.toString().split(".")[1].length;
} catch (e) {
}
try {
baseNum += num2.toString().split(".")[1].length;
} catch (e) {
}
return Number(num1.toString().replace(".", "")) * Number(num2.toString().replace(".", "")) / Math.pow(10, baseNum);
};
/**
* 除法运算,避免数据相除小数点后产生多位数和计算精度损失。
*
* @param num1被除数 | num2除数
*/
function numDiv(num1, num2) {
var baseNum1 = 0, baseNum2 = 0;
var baseNum3, baseNum4;
try {
baseNum1 = num1.toString().split(".")[1].length;
} catch (e) {
baseNum1 = 0;
}
try {
baseNum2 = num2.toString().split(".")[1].length;
} catch (e) {
baseNum2 = 0;
}
with (Math) {
baseNum3 = Number(num1.toString().replace(".", ""));
baseNum4 = Number(num2.toString().replace(".", ""));
return (baseNum3 / baseNum4) * pow(10, baseNum2 - baseNum1);
}
};