js加减乘除丢失精度问题解决方法

在javascript中,当你使用小数进行加减乘除运算时,你会发现,所得到的结果有时后面带有长长的一段小数,使运算变得复杂,并且影响计算结果。上网查询了一下原因,大致如下:在javascript中,带小数的数据运算时总会出现好多位小数.这是因为在javascript中浮点数的计算是以2进制计算的。

解决办法:

/**

* 加法运算,避免数据相加小数点后产生多位数和计算精度损失。

*

* @param num1加数1 | num2加数2

*/

function numAdd(num1, num2) {

var baseNum, baseNum1, baseNum2;

try {

baseNum1 = num1.toString().split(“.”)[1].length;

} catch (e) {

baseNum1 = 0;

}

try {

baseNum2 = num2.toString().split(“.”)[1].length;

} catch (e) {

baseNum2 = 0;

}

baseNum = Math.pow(10, Math.max(baseNum1, baseNum2));

return (num1 * baseNum + num2 * baseNum) / baseNum;

};

/**

* 加法运算,避免数据相减小数点后产生多位数和计算精度损失。

*

* @param num1被减数 | num2减数

*/

function numSub(num1, num2) {

var baseNum, baseNum1, baseNum2;

var precision;// 精度

try {

baseNum1 = num1.toString().split(“.”)[1].length;

} catch (e) {

baseNum1 = 0;

}

try {

baseNum2 = num2.toString().split(“.”)[1].length;

} catch (e) {

baseNum2 = 0;

}

baseNum = Math.pow(10, Math.max(baseNum1, baseNum2));

precision = (baseNum1 >= baseNum2) ? baseNum1 : baseNum2;

return ((num1 * baseNum - num2 * baseNum) / baseNum).toFixed(precision);

};

/**

* 乘法运算,避免数据相乘小数点后产生多位数和计算精度损失。

*

* @param num1被乘数 | num2乘数

*/

function numMulti(num1, num2) {

var baseNum = 0;

try {

baseNum += num1.toString().split(“.”)[1].length;

} catch (e) {

}

try {

baseNum += num2.toString().split(“.”)[1].length;

} catch (e) {

}

return Number(num1.toString().replace(“.”, “”)) * Number(num2.toString().replace(“.”, “”)) / Math.pow(10, baseNum);

};

/**

* 除法运算,避免数据相除小数点后产生多位数和计算精度损失。

*

* @param num1被除数 | num2除数

*/

function numDiv(num1, num2) {

var baseNum1 = 0, baseNum2 = 0;

var baseNum3, baseNum4;

try {

baseNum1 = num1.toString().split(“.”)[1].length;

} catch (e) {

baseNum1 = 0;

}

try {

baseNum2 = num2.toString().split(“.”)[1].length;

} catch (e) {

baseNum2 = 0;

}

with (Math) {

baseNum3 = Number(num1.toString().replace(“.”, “”));

baseNum4 = Number(num2.toString().replace(“.”, “”));

return (baseNum3 / baseNum4) * pow(10, baseNum2 - baseNum1);

}

};